Hệ thống chứng chỉ

Chứng chỉ chứng nhận PLMCC/USTH nằm trong hệ thống học viện đào tạo toàn cầu của Dassault System
academy label

Chứng chỉ chứng nhận Trung tâm PLMCC/USTH là đối tác giáo dục của Dassault Systemes tại Việt Nam
EPP Certificate

Chứng chỉ chứng nhận PLMCC là Trung tâm tổ chức thi cấp chứng chỉ quốc tế phần mềm CATIA tại Việt Nam.
EPP Certificate 2016
Chia sẻ: