Năng lượng

Thứ năm - 17/11/2016 14:18

1. Chương trình Cử nhân Khóa 2 nghành Năng lượng 
Tiêu đề: Khám phá PLM với CATIA V6.
Thời gian: 30 giờ.
Mục tiêu: Khóa học này sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức thiết kế các bộ phận và chi tiết dựa trên mô hình chức năng và kỹ thuật thiết kế tham số. Làm thế nào để tạo ra một lắp ráp đơn giản, mô phỏng một cơ cấu, tạo ra một bản vẽ chi tiết nhằm xác định một quá trình sản xuất. 
Nội dung:
Module 1: Nền tảng CATIA V6, kết nối và quản lý cơ sở dữ liệu
Module 2: Thiết kế mô hình 3D chi tiết (3h)
Module 3: Thiết kế lắp ráp (3h)
Module 4: Mô phỏng cơ cấu (3h)
Module 5: Phân tích ứng suất theo phương pháp phần tử hữu hạn (3h)
Module 6: Tạo bản vẽ kỹ thuật chi tiết và bản vẽ lắp sản phẩm (3h)
Module 7: Lập trình gia công cho các máy điều khiển số (3h)
Module 8: Làm quen với thiết kế bề mặt (3h)
Module 9: Tổ chức hợp tác trong một dự án phát triển sản phẩm (3h)
Module 10: Ghi dung sai và kích thước trong mô hình 3D (3h)
Dự án: Thiết kế một số sản phẩm công nghiệp thực tế

2. Chương trình cho Cử nhân Khóa 3 nghành Năng lượng
Tiêu đề: Thiết kế nâng cao với CATIA V6
Thời gian: 36h (10 ngày)
Mục tiêu: Khóa học này cung cấp cho sinh viên các ứng dụng thực hành cơ bản của các workbench trong phần mềm CATIA V6 bao gồm: Thiết kế chi tiết, Lắp ráp, Động lực học, Thiết kế tham số, Knowledge,...
Nội dung:
Module 1: Thiết kế nâng cao. Sử dụng các tính năng và các đặc tính nâng cao bao gồm: Hoạt động Boolean, phân tích phác thảo, Phân tích cây đặc tính và quản lý thay đổi mô hình.
Module 2: Lắp ráp nâng cao với các kiến thưc về: Thiết kế trong môi trường lắp ráp, Sử dụng khung sương chức năng, phân tích lắp ráp và mô phỏng.
Module 3: Mô phỏng động học gồm các nội dung: Lý thuyết về động học cơ cấu, cách sử dụng sơ đồ động học, Bậc tự do, Lệnh phát động, phân tích va chạm động học, Vị trí, tốc độ và gia tốc.
Module 4: Thiết kế bề mặt bằng cách sử dụng các công cụ trong workbench Generative Shape Design để thiết kế một số chi tiết công nghiệp
Module 5: Thiết kế tham số và Knowledge. Học cách đưa các kiến thức và tiêu chuẩn sản phẩm công nghiệp trong thực tể vào mô hình thiết kế để kiểm soát. Sử dụng các chức năng về tạo các tham số, các hàm, quy luật, các điều kiện kiểm tra và thiết kế theo bảng.
Dự án: Thiết kế và chế tạo mô hình xe lắp ráp bằng Lego và chạy bằng năng lượng mặt trời

 
Chia sẻ: